TORO EA BANKA EA LIKOPORASI

 

 

LEBITSO SEKHUTLOANA SA LIKOPORASI

 

 

Ka: Lebitso Thinyane

Ka jeno retlo shebana ka kotloloho le toro ea mokhomishenara wa likoporasi hoba le banka ea likoporasi Lesotho. Sena re sefihlela ka lebaka la ho bona sekhahla seo likoporasi tsa likalimo le lipoloko tsa lichelete liholang ka sona. Le leng la mabaka ke ho hlokomela sepheo se seholo sa motsamaisi oa likoporasi Lesotho la ho bona banka ena ea likoporasi eba teng e tsoela Basotho molemo. Sena seetsa hore motho o shebe hoore mohlomong le leng la mabaka a susumetsang motsamaisi oa likoporasi hobona bo mphato oa hae bao ka kotloloho a sebetsang le bona eleng Kenya le Tanzania ba atlehile haholo kholisong ea likoporasi ka le baka la hoba le banka e thusang haholo kholong ea likoporasi tseo.

Potso eo motho u ipotsang  eona ka linako tsohle ke hoore na likoporasi tsena tseo renang le tsona tsa lipoloko le likalimo tsa lichelete lika atleha ho theha lehona hotsamaisa banka ea likoporasi. Lebaka le etsang hoore motho uipotse sena ke tsela eo likoporasi tsena li thehoang ka teng leho tsamaisoang ka eona. Ke taba e totobetseng hoore tseling tsa likoporasi tsena liile tsa qetella li thulana le qholotso ea hore Banka Ekholo ea naha (Central Bank of Lesotho) e nke khatho ea ho likoala kaha line litsamaya ka thoko ho tsela eo likoporasi tsa likalimo le lipoloko litlamehang ho tsamaisoa ka eona. Motho o hoopla ka kotloloho letona la likoporasi la nako eo le loana ho thibela khatho eo ea Central Bank ‘me le rona rele ba bohi rele katho rene resa bone lebaka le hlakileng empa ka masoabi a maholo seo banka ena eneng e se supa ene ele taba ea bohloaka ‘me tseling tsa likoporasi tseo re libona ka ho khitla ka mangole faat’se hoore lina le mathata.

E ngoe ea liqhiolotso tse kholo tsa mefuta ena ea likoporasi ke hoore li bolaoa ke meharo ea botsamaisi ba tsona hoo liqetellang litsamaisoa joalo ka likhoebo tsa bo machonisa. Potso eo motho uipotsang eona ke hoore na ho batho bantseng ba isa lichelete ka mokhoa oa lipoloko le hona ho kalima hotsoa likoporasing tsena ba na le kutloisiso e hlakileng ea hoore likoporasi litsamaisoa joang. Le leng la mabaka ao Banka E Kholo eneng e batla ho koala likoporasi tsena ene e le hoore linka lipoloko bathing bao eseng litho tsa koporasi joalo ka ha likoporasi lilebelletsoe hoetsa joalo. Ha Lileka hobaleha sena eaba boetapele ba likoporasi tsena bose bo otla ka sanketse bore batho ha fela baena le lipoloko le bona ese e le litho.

Semakatsang ruri ke hoore holatela molao oa likoporasi ke tebello hoore likoporasi tsohle li t’soare ‘moka oa selemo le selemo moo litho tsehle libang tseng holo fuoa litlaleho le hoetsa liqeto ka tsamaiso ea koporasi tsa bona empa ‘mali otla lumellana lenna hore boholo ba likoporasi tsena leka mohla ha lisoka libitsa mmoka tsena haholo ka batho ban aba molimo bao hontseng ho nkuoa lipoloko tsa bona ba tlotsoa ka lefura la ncha hoore ke litho tsa likoporasi tse joalo. Sena ke qholotso e kholo hobane sechaba sa Basotho se lahlisoa sepheo sa mantlha sa likoporasi mme taba ena e etsa hoore toro ea mongoilisi oa likoporasi e lule eba lerotho hoore reka efihlela rele naha ea Lesotho.

Leha hole joalo, toro ena ea mongolisi oa likoporasi ea hore Lesotho lekaba le banka ea likoporasi e kaba khahlametso e kholo moruong oa Lesotho le ho Basotho ka kotloloho lehoja oipotsa hore na Basotho bpona ba Malala a laotsoe hore baka tsamaisa banka ea likoporasi ba hloloa feela ke hotsamaisa mekhatlo ea lipoloko le likalimo. Motho o ka eletsa feela hore Basotho hareke re etseng se nepahetseng kaha ho mokola tsamaiso hotla lula ho re busetsa morao.

Mohoma Temeng!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *