Thabane, etsa molao oa majarete a meroho le litholoana etsoe sera sa motho ke tlala

Vol.4, Issue 8

Ka Tjonane Matla

Leano la ‘Muso oa Kopanelo le re “Kopano ke Matla” toantšong ea tlala, bofuma, tlhokahalo ea mesebetsi le litlolo tsa molao. Re lokela ke hona ho shebisanang na, kopano e boleloang e ne e le ea makhotla a lipolotiki, a tsoetseng ‘Muso oa kopanelo feela? Kapa e ne e kenyeletsa boikopanyo ba maikutlo a Basotho tsoantšong ea eona tlala le ntšetsopeleng ea naha ea Lesotho? Ha e ba ke boikopanyo ba maikutlo le ‘na ha ke itheke moroalo, ke ntša maikutlo a ka ho Hlooho ea ‘Muso oa Lesotho ka khopolo ea hore lentsoe la ka le tla aheloa lesaka.

Mohlomphehi Tona-Kholo; u batla joale u tsamaile haholo lefatšeng, ‘me oa ithuta lintho tse ngata haholo, ka hona ke ea kholoa ha u na hanana le ‘na ha ke re; mane naheng ea China, nakong ea ‘Chairman Mao Tse Tung’ Ma-China a phelang mahaeng a ne a etselitsoe molao o ba qobellang ho ba le serapa sa meroho le litholoana, hoko ea likhoho, lifariki le tseling e le hoba ‘Muso oa China oa nako eo, o ne o re na malapa a Ma-China a phela kang ha tsena li le siko, haese ba tla phela ka bosholu!

Ka hona Mohlomphehi oa ka, ke ka eng ha ‘Muso oa Kopanelo o sa etse molao oa majareteng feela rona re qale literopong moo, haholo matlong a ‘Muso, ho qala ka matlo a matona a ‘Muso oa Motlotlehi, ao boholo ba ona a khabisitsoeng ka lechuchutha? Ke ngola mona, ke re ke batla ke potile le matlo a Maseru West le Europa moo ho lulang bona bahlomphehi feela ke a fokolang haholo a majarete a matle, feela re ntse re hopola hore rona bakhafi re lefa bahlanka ba majareteng matlong ao a bahlomphehi. Taba ea ka ha se bahlomphehi feela, empa re lokela ho akaretsa matlo a ‘Muso kaofela le literekeng koana, ka ha seo se tla ruta sechaba sa ha bo rona hore re tihisitse ha re re ‘sera sa motho ke tlala’.

Mohlomphehi, selemo se kolumetse joale, ke tlameha ho ea lefa litšoanelo tsa ka ho ba abang mobu, e leng LAA ‘me ke ea ipotsa na, mobu o o sengoang ha kale ka lechuchutha na oona o lefelloa ground rent ke mang na? Na ha ho molemo ground rent ea matlo a ‘Muso e fetisetsoe ho ba sebelisang matlo ao, e le hore bat le ba tsebe ho sebelisa mobu oo hantle, ka ha joale a tla ba imela ka litjeo!

Empa bona; taba e ngoe, ha re ka kenya molao ona tšebetsong, re tla iphumana re hlahisitse lijo (meroho le litholoana) tse jeoang Motse Moholo Maseru majareteng a Maseru West, Stadium Area, White City, Hiilsview le Europa e leng ntho eane eo nkileng ka e bona Shanghai ho la China. Mohlomong e k aba bohlale hape, ho etsa boithuto ba sena ka matlo a Stadium Area, moo ba bang ba itekang, ha ba bang ba re khupisa ka bohlasoa matlong ao a rona Basotho. Feela boiteko bo joalo, re ka aha majarete a tširelelitsoeng (hydroponic systems) e le ho etsa tlhahiso bakeng sa ‘maraka oa mabenkele le lihotele. Re lokela ho etsa hore mohlanka ea etsang kopo ea ho e alula ntlong ea ‘Muso, a be a tseba lipehelo tsa hore ha a ilo lula ntlong e itseng, a tsebe lipehelo ke hore ha a lule feela moo, a besitse poone ka toche, a ntse a re qhu! Ka molomo, a re bolaisa lenyonyo le tlala le bofuma ke hoja poone eo e besitsoeng ka toche. Mohlanka ea etsang kopo ea ho lula ntlong ea ‘Muso, o tlameha ho tseba hore ke mohlala sechabeng, a kobe, a bonoe ka matsoabali, a be le chelete e ngata eo a e sebelelitseng ka thata tlatsetsong ea eo ‘Muso o mo lefang ka eona, molemong oa hae le ban aba hae.

Hopola Lekhoakhoa hore, mariheng a fetileng, u ne u re ha re kopana le motho ea ntseng a nyolosa a theosa, re bona a sa etse letho, re ‘motse na ena o rerileng ka Lesotho, ka hona ke re botaoa bona bo nyontšang, lipeto le bosholu bo ka fokotseha ha bahlanka ba ‘Muso le ban aba bona b aka ruhisoa ka nkane, ba panoa molemong oa malapa a bona, ba sebetsa ka thata, ba ba ba qobelloa ho fetola temo ea majareteng khoebo.

Mohlomphehi, ‘na ke lumela ha re thusitse ka molao oa majareteng a matlo a ‘Muso, ‘me joale bahlanka ba lulang matlong a ‘Muso ba iphumana ba fumana chelete e ngata haholo majareteng, e fetang ena eo o qetang ho ba ekeletsa eona, e tla sena e suthelana tšebeletsong ea ‘Muso oa Motlotlehi, ka ha joale o tla be o file bahlanka le matona bohlale ba khoebo, ‘me joale boholo batla jara melamu ea bona ba ilo lema masimo joale ka tieo, ‘me mohlang oo, bahlanka ba Lekala la Khoebo le Limmaraka batla koala maliboho ho thibela ‘cabbage’ eabo Ranku li kae ban aba ba fang masiba a limptje, ka ha joale re tla be re ba fetotse lihoai ka nkane, ba ea banking hlatse e lelekisa tsebe.

Mohlomphehi, ka bomalimabe, re tlameha ho nka liqeto tse thata, tse tla llisa ba botsoa, tse ka ‘nang tsa re hlohisa ka batho ba hlokang chebelopele, feela ‘nete ea taba ke hore, re tlameha ho ruhisa Basotho ka nkane, ho ba ke bona ka liketso tsa bona, ba rebakelang bofuma, ‘me ba re qapetse seboko se secha sa bofutsana sechabeng sa Rantšo.

Hopola “Kopano ke Matla” toantšong ea tlala, bofuma. Tlhokahalo ea mesebetsi le litlolo tsa molao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *