Selelekela

Re fihlile mothating oo sechaba ka mekhahlelo ea sona se itšebeletsang metseng ea sona, ka morero oa bointlafatso le boikhollo bofumeng. Basotho ba fihlile joale torong ea Mofu Motlotlehi Moshoeshoe II, toro ea Lesotho le lecha, leo sechaba ka mafapha a fapakaneng se ka ithehelang mekhatlo ‘me ea itsamaisetsa litaba tsa moruo.

Taba e na ea mekhatlo e sekametseng moruong e sa khethe motho ka pere, e bonahetse e sa lule babusi hamonate lilemong tse ka bang mashome a mabeli a fetileng. Lesotho le bile bomalimabe ba ‘Muso o nenang ‘Mekhatlo e ikemetseng’, mohlomong ka ho hloka kutloisiso.

Litaba li sa le mosenekeng, ba ‘Mokhatlo oa ba ithusang ho intlafatsa metseng’ ba tsebahalang ka RSDA, ba ile ba nka karolo ea boetapele mekhatlo eo ba sebelisanang le bona le Batsamaisi ba Temo literekeng ho ea Thekong leetong la boithuto moo teng ba khotlileng ba ithutile tse ngata haholo ka tšebetso ea ‘Muso oa lehae oa Thekong le baitšukuli ba sebetsang ka temo le liphoofolo.

Mokhatlo oa Farelane le Seiboko ha u oa phethola feela lekote, empa o qalile tšebetso joale khahong ea ‘Litoro tse Kholo tsa boea’ mane Thaba-Bosiu. Ba moifo oa Sesiu ba ile ba ba le monyetla oa ho etela sebaka seo, le karolo ea komiti ea naha, hang ka mora tšebetso ea lipontšo tsa naha tsa Farelane le Seiboko.

Re kena temong ea mariha, temo e bohlokoahali tlhahosong ea lijo tsa liphoofolo. Re lumela hore lihoai li tla tihisa li lemele liphoofolo tsa bona ho qoba tahlehelo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *