Sekae sekolo sa likoporasi

Ka selemo sa likete tse peli le leshome le metso e t’seletseng Basotho haholo ba baikopanyi baile ba oeloa ke leru le let’so ha sekolo sa likoporasi sekoaloa ka mabaka a ntseng a sa tsejoe ke Basotho leka jeno. Ka bomalimabe letona la nako eo la likoporasi le mogoli e moholo bane ba bont’se hohlokja thahasello hoa bona tsoelopeleng ea sekolo seo hoo baneng ba ngole khothaletso ea hore sekoaloe. Potso eo Basotho baneng ba ipotsa eona kehore na taba ea ho koaloa hoa sekolo ke molemong oa Basotho kapa oa mang.

Pele sekolo seo sekoaloa ke nekeile ka memeloa moketeng oa letsatsi la machaba la likopoasi oneng o t’soaretsoe hona moo sekolong sa likoporasi ‘me puong eaka kene ke etse kopo e ikokobelitseng ho letona la nako eo la likoporasi hoore tlasa bolauli ba hae sekolo seo se sekebe sa koaloa.

Ka Lehlohonono molula-setulo oa ‘ma mekhatlo ea likoporasi le ena puong ea hae a etsa kopo holona letona leo le mogoli oa lekala hoore ka ‘nete sekolo seo se seke sa koaloa molemong oa bana ba Basotho le Lesotho.

Ka bomalimatle kapa bomalimabe letona hona moketeng oo ona ikhethele hore a rabe litaba tsena. Ha a bua fela one a bont’se hore joale ho bo tlathoe oa senya ena haa lokisa. A bont’sa ha mohato oa hae le lekala e se ho koala sekolo empa e le ho lokisa mehao ea sekolo seo.

Ka ha ene ese puisanong, motho oa sala o lakatsa feela ho ‘motsa hore na ke hokae moo ikileng eare haho etsoa litukiso (renovations) tsa mehaho likolong ebe likolo tse joalo liemisa lithuto. Ka nahana hore ke holile ke le mokana ntate letona la nako eo e kile ea eba morupeli sekolong se seholo sa sechaba ha hona mohla o kileng oa utloa hothoe ka hoo sekolo setla koaloa ka lebaka la litukiso tsa mehaho. Ebe ekaba ke hobaneng se sa likoporasi sona setlameha hokoaloa ha hoetsoa litukiso?

Ka selemo sa liketse tse peli le  leshome le metso e supileng ha puso ea nako eo e etsa liphetoho tsa matona eaba lekala leo le fuoa letona le lecha leileng latlisa t’sepo ho Basotho ka sekolo seo sa likoporasi. Letona leo ha lentse le tsamaya literekeng lekopana le bahoebi ba banyenyana le ile la kopana le ba Maseru hona sekolong seo sa likoporasi.

Puong ea hae moo une atiisetse Basotho hore sekolo seo setlameha ho buloa kaha ena a kene kahare holekala leo a saka a fumana mabaka a t’soarehang a hokoloa hoa sekolo seo.

A supa hore ka sona selemo seo sekolo sebe se nkile mangolo a likopo tsa baithuti e be mafelo a sona sekolo seo sea buloa. Ka bomalimabe le lona letona leo la tlosoa ‘me eaba lefifi le let’so le boela le wela hape ka morao hore letona leileng latla ka morao lere hoetsoe litukiso pele.

Ka jeno keseo sekolo sa likoporasi sea lokisoa empa entse ele potso e senang ka rabo hore na sekolo setlo buloa entse ele college kapa ele centre. Kehle ke hlake mona hore sekolo seo sekile saeba centre eneng ele boemong bahofana ka mangolo a li-certificate empa ka morao ho boithuto ba nako e telele mangolo ao a ile a bonahala ase asa arabe tlhoko ea khoebo ea likoporasi kaha letsona lisa sebetse kahare ho mebaraka e buleileng (free markets) empa li tobane le “competition” e kholo le mefuta emeng ea likhoebo tse okameloang ke batho ba balileng haholo.

Eaba hoetsoa qeto ea hore sekolo seo se fane ka bonyane mangolo a diploma “Diploma in Cooperative Management and Business Studies” tseo ka ‘nete lieleng tsa setsa hantle haholo kaha batho ba mangolo ana bane bafumana thupelo e batsi ho ka akofisa tsamaiso ea likoporasi.

Na ebe Mosotho aka lebella hore na sekolo se sebuloa neng? Na setla buloa se se setsoetse pelenyana kapa seboela mole morao? Molimo hauhela
Basotho le Lesotho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *