“Ke qalile ka linku tse 14….”

Vol.4, Issue 11

Ka Theko Tlebere

Esale re kena re bua ka lihoai le bo-ramehlape ba hlahelletseng ka mahetla sechabeng, lebaka e ne e le hore re tsistsinye metheo ea rona ea ho nahana re le ban aba  Basotho.Kamora boithuto ba nako e telele re  lemohile re le Sesiu hore joale Basotho ba bangata  ba lebelletse likarabo lipotsong tseo ba ipotsang tsona kamehla ha ba bala Sesiu.Tseling tsa lipotso ke hore na ; joale ha ke  batla ho qala leruo laka ke etsa joang? Kapa leruo le teng empa ha kena thahasello ea lona ke etsa joang?Tse ling ekaba hore na joale e sale ke ts‘oaeloa ke ntate moholo joale ke etse joang ka leruohali lee?Hape le hore joale leruo kea le bona le teng empa joale bothata baka ke hore na ke tla le rekisa hokae?

Bekeng ena re tsoa re  hlahlile mahlo ele ha re bua  le Ramehlape  oa mane Kobong Ha Mallane seterekeng sa Leribe.Eena ke ntate  Teboho Leleka oa seberekane the ea ntseng a  le mocha che hao mo Talima.Litaba tsa  ntate Leleka li ngata haholo tse akhang ho ba Motlatsi oa Monghali komiting ea naha ea mokhatlo oa lihoai tsa boea ba linku le ba lipoli,Mongoli seterekeng le Molula setulo seriking ea Thibeli mane Mamohau.Re kebe ra kena litabeng tsa ntate Teboho kajeno ele moetapele mokhatlong empa re lakatsa ho sumutha litaba tsa hae ele ramehlape ea ikemetseng oa monna oa Mosotho.

Hntle ntate Leleka ke morui oa linku le lipoli ‘me u hopola hantle hore o kene khoebong en aka selemo sa bo 1999, ele ha ntate oa hae a ne a  mo ts’oela linku tse leshome le metso e mene(14) le lipoli tse leshome le metso e ‘meli(12).Ntate Leleka o re  boleletse hore ke motho ea ratang leruo , ea bileng a ratang liphoofolo ka pelo eohle ea hae.Lerato lena le senyekhe-nyekhe le ile la tlola khale ha a sale moshanyana a ntsa ea naheng a hlokomela leruo la ntate  moholo oa  hae.Hape neheletsano e bileng teng lapeng labo ea leruo ho tloha ho ntate moholo oa hae, ho ea ho ntate oa hae ho fihlela le  fihla ho eena e entse hore a tiise meqheleba ho bona hore ha a netefatse polelo e reng leruo ha le  ea baneng lea timela.

Joalo kaha ke boletse hore ha ba Sesiu ba sheba ntate Leleka e le motho, re ile ra lemoha hore liphaka li sa le metsi, ke rialo hobane ha re mo bots aka melemo ea leruo lena la khuts’oane Ntate Leleka o itse o fumane chelete e ntle ka thekiso ea boea, hape o tsamaea liponts’o tsa liphoofolo moo a tsebang ho hlola ka hlaisoa tsa hae, o boetse o rekisa linku tse tona  le liramo, lipotsanyana le tse seng li tsofetse.Tsena tsohle li tseba ho kenyetsa ntate Leleka chelete e ntle eo ho fihlela ha joale a tsebileng ho thusa mofumahali oa hae ho intlafatsa lithutong tsa hae ho fihlela a kene  sekolong sa koetliso ea litichere eo e seng e le Lesotho College of Education (LCE) kajeno.O re boleletse ka pososelo e kholo hore  mofumahali oa hae e se ele tichere ha joale ‘me sena se tlisitse Khotso e khapatsehang kahare ho lelapa la hae.

Monna enoa oa Mosotho o ile a re bolella hore o ntse  a le kahare ho mokolokotoane oa ho haha ntlo ka ha  joale bana ba sa ntsane ba ea sekolong.Ntate Leleka o ile are o ikotla sefuba e le  Mosotho hobane u Kenya letsoho ntlafatsong ea moruo oa Lesotho ka ho hira batho ba fetang bone.A re hape o thusa sechaba sa  metseng e haufi eena ka liphoofolo ele hore ba batlang ho iqalla leruo ba etse joalo, ‘moho le ba lihlokang ka mafu le mekete ba sa  hloke ho li lata hole moo lits’enyehelo li kabang holimo.

Ntate Leleka o thatisellelitse ka hore le eena o ntse a tla tsoelapele ka nelehetsano eo a e filoeng ke ntate  oa hae, kaha ban aba moholoane oa hae ba bonahala ba utloisisa hantle lintlheng tsa tlhokomelo le tlhaiso e ntle.A re hajoale u lomahantse meno ho atlehisa leruo la hae ka hore a lule a le pela lona, a li rekele meriana a li entee, a li kopanyetse matsoai hore li matlafale li tsebe ho eketsa tlhaiso.Nakong eo li tsoalang ntate Leleka o bonts’itse  ha a itima  boroko le tsohle hore a  be pela likhutsoane tsa hae, le menate o oa e lebala eleng hore o etsa bonnete bah ore beke ha e fete a so ikise motebong ka seqo ho lekola bophelo ba likhuts’oane.

Hara liqholotso tse kholo tso a kopanang le tsona ntate Leleka o ile a qolla bosholu ba liphoofolo, a bonts’a ha taba ena e hana ho ea meriting.Qholotso e kholo ke hore joale ho bonahala pelaelo ea batho ele  hore seponesa sa Lesotho se nkha lefotha liketsahalong tse ngata tsa bosholu ba liphoofolo tsa bona, “maponesa a ja le masholu , ka hona Lesotho mona bosholu bokeke ba fela”, a rialo ntate Leleka ka pelo e bohloko.

Ha a qetela litaba tsa rona le eena ntate Leleka o itse ha boea bo ka hlatsuoa Lesotho mona boramehlape b aka fetoha barui ba nnete, a re ‘muso o tsamaella thoko haholo le bona e le  barui ba liphoofolo.Sena a re se  pakahatsoa ke hore ebe  ebe  barui ba  likhuts’oane  ha ba khahlametsoe joalo ka barui ba lipeo.Taba ea likhafiso tsa peo e liramo e ba ts’oere hamper kaha joale ba sitoa ho hola hantle tlhahisong ea boea.Mantsoe a hae ho babali ba Sesiu le ho bacha e bile hore ba qale leruo la likhuts’oane kaha phoofolo ke bophelo ba Mosotho hape mesebetsi e mengata phoofolong.

Ntate Leleka leha a qalile feel aka linku tse leshome le metso e mene(14) , kajeno o hlokomela linku tse fetang makholo a mahlano ho kenyeletsoa le likhomo tsa hae tse leshome le metso e mene (14), litonki tse ts’eletseng(6) le pere tse peli(2). Sesiu se lakaletsa ntate Leleka katleho leruong la hae.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *