Bohlokoa ba likoporasi tsa temo

Ka mehla ha lihoai li bona pula tsa melupe e ba utla libona ka hlathe ho lelekisa tsebe hoore khotso e teng. Utla ba utloa ka lithoko hofapana ba sentse ba bala lisiu tseo batlang ho lihaha ka matlung a bona. Bang utloe bare batlilo robala ka ntle monongoaha ha bang utla utloa ba re hohlo khuoe maloli ho teoe lifaki.

Ka jeno ke khahliloe haholo ke hoore nke ke lahlele mahlo ka hare ho likoporasi tsa temo le ho sheba hoore na lika thusa lihoai tsa Basotho joang. Hau sheba pale hanyane ea likoporasi tsa temo Lesotho mona utla ithuta hore liile tsa qala mane Mokhotlong le Botha-Bothe e le ha bo ramehlape bane ba qala hoikopanya ba rekisa boea koana mabopong hola Afrika Boroa. Ka morao ho moo ea ba likoporasi tsa temo li kenenella le ka temong ea lijo thollo, khomo tsa lebese le mefuta emeng ea temo.

Motho a ka ipotsa hore na le baka la ho theha likoporasi tsa temo ke lefeng. Joale e ba Mosotho o re lefu la noha keho tsamaea ele ngoe etsoe ntja-peli hae hloloe ke sebata. Le leng la mabaka a ka susumetsang ho thehoa hoa likoporasi tsa temo e kaba hore lihoai lihloka lipeo le manyolo ‘me ha motho a reka ka bo mong litheko liba holimo hofeta ha ba reka ka boikopanyo. Lebaka le leng e kaba hoore lihoai li atleha hohlaisa ka bo mong feela joale bahloloa ho ipehela li ‘’price” mebarakeng bafetoha homona hoo ka seja tlhapi hothoeng ke “price taker” joale ba ikopanya hoba lentsoe leng batle batsebe ho laola litheko kaha joale batlebe ba le ntsoe leng.

Le leng la ba baka a hotheha koporasi tsa temo e kaba hore mebaraka e hloka horeka ka bongata joale li hoai hali hlaisa moo lileng nosi ha li atlehe hofihlela tlhoko ea ‘maraka. Sena eba setla tlama lihoa tse hlaisang sejalo se t’soanang hoikopanya batsebe hofihla mebarakeng ba se ba le ‘moho kaha Mosotho a re kopano ke matla.

Motho uee u utloe feela ha hothoe Lesotho le ne le iphepa le bile le phallela linaha tse ling ka lijo empa moraong o na motho u ithuta hore hafela resena tsela e hlakileng ea hore na refepa Lesotho le Basotho joang taba e na etla lula e le pale ea maobane. Hau sheba naha ea rona e na le lihoai tse ngata haholo tseo ka mehla lillang kahore maloala ana a Lesotho haa reke li poone le likoro tsa tsona hoba basa fihlele tlhoko ea maloala ana. ‘me boholo ba poone le koro tse siloang maloaleng ana litsoa ho la Afrika Boroa. Joale e ba motho u bona tlhoko e kholo ea koetliso ea likoporasi ka hara lihoai e le hore litle li fenye mathata ana.

Letsona tsena feela tse ntseng liatleha ho rekisa lihlaisoa tsa tsona maloaleng a na ha baipehele le li “price” e le beng ba thepa empa ba lifuoa ke bareki. Sena se etsahala ka lona le baka lane leo ke itseng Mosotho oee a re lefu la noha ke hotsamaea e lengoe.

Hore Lesotho letle le iphepe ho bohlokoa haholo ho lihoai hore likopanye lithehe likoporasi e le hore temo etle e be ea boleng  boholimo. Ka mehla hoee hothoe bohlale habo hahele ntloana ‘ngoe ‘me  ha lihoai li ikopantse litla atleha le ho a rolelana malebela e be qetellong ea letsatsi sena se matlafatsa temo ea rona.

Basotho! Ka ntle ho temo rekebe resena matlo, re sena lijo e ka sita le tsona li aparo. E kaba seka re sitisang ho ikopanya tabebg e ea bohlokoa keng? Seka rehlolisang ho bokanela sera see sa Basotho e leng tlala ke sefeng? Mohoma Temeng!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *