Batho re tsoa hole, khale re hloa lithota, khale re hloa mekoalaba.

 

Lebitso Thinyane ke e mong oa baithaopi ba pele ba neng ba tlatselletse ka litsebo tsabona ho tloha thomehong ea leselinyane la Sesiu. Lebitso ke setsebi sa Likoporasi sechorisitsoeng Moshi University naheng ea Tanzania. Ke monna oa Mosotho ea hlahang Ha Lekhetho Semonkong naheng ea Lesotho. Ke mora oa Molula Setulo oa Naha oa Mokhatlo oa Farelane le Seiboko e leng Monghali Mokoenihi  Thinyane.

 

Lebitso o na le lerato le tebileng la mekhatlo ea kopanelo ea likoporasi Lesotho. O simolotse lithuto tsa hae tsa likoporasi Sekolong sa Likoporasi se neng se le Maseru, moo a ileng a fumana lengolo la Diploma in Co-operatives Management, a fetela Moshi University moo a ileng a ikatela ka mangolo a mabeli e leng Bachelor of Commerce in Co-operatives Management and Masters in Business Management in Co-operatives.Tebello ea rona ke ho bona  inyane a alla Basotho mangolo a hae a
malelele, a papaela a bolaea thota, a pholosa likoporasi tsa Lesotho ka ho khothatsa Basotho, ho ba tsosa molota, le ho eletsa ‘Muso oa Lesotho ka
litsebo tsa hae tse khethehileng. Mphanya o fana ka bopaki Lekhotleng la Maipiletso ka tumelo ea hae likoporasing tsa Lesotho.

The fear of the Colonial Masters then was that the BCP would use co-operatives which were very strong than for political ends. As a result Mr. Mokhehle and his fellow Committee members were expelled and some white man took over. The Committee was expelled during the course of the year so it cannot be correct that it was expelled because of any  nancial problems. I was a member of a cooperative society at Mapoteng which I had started myself. I think we got bene ts from the mother body in the form of inputs. The distribution of inputs was done by BCBU. My personal view is that government should not be involved in the running of cooperatives. But Co-operatives are formed not because of what people have learned but because of a felt need. I hold a different view to yours. I feel young people are interested in co-operatives.
Ntsukunyane Mphanya [Lesotho Co-operatives Handicra s Ltd V Commission of Inquiry into Co-operatives 28 July 1994]

 

 

 

Ho tloha pokellong ea Sesiu ea 2012

 

 

Malume Basotho!

 

 

 

Thesilovol3- no12pdf5LBTSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke rola katiba ke e hata ka leoto ke boka likhomo ho lona maapara kobo a matle. Kajeno mosotho oa heso ke ratile haholo hore litabeng tsa ka re tlo qoqa ka
litaba tsa mathata le liqholotso le malebela ao reka rarollang liqholotso tseo tse tobaneng le likoporasi haholo tsa lihoai. Ka mehla lihoai li lla ka lite so tse tlaase
tsa lijo thollo tseo mmaraka o li rekang ka ona. Ka ‘nete ehlile ho joalo mosotho lijo thollo li rekoa ka theko tse tlaase empa potso ea ka e tla sala entse e le hore na joale re
tlameha ho lula fats’e re lle empa? Ke botsa potso ena hobane leha hole joalo lihtheko li le tlaase maloaleng, Basotho bona ba bangata ba ntse ba robala ba sa ja. Lebaka
leo ke botsang ka lona hape ke hobane ke ithutile hore re reka lijo tse hlahang ka ntle ka litheko tse holimo. Lihoai li tobane hape le qholotso ea hore ba rekise lihlahisoa tsa bona ka litefeso tset tlase hobane ba baleha ho senyeheloa. Ke ntse ke tla botsa hore na hoa lokela hore re etse tahlehelo hobane re baleha ho etsa tahlehelo
empa lijo tse hlahang ka ntle li rekoa hona Lesotho mona ka litheko tse holimo? Na Lesotho le tlameha hotsoela batho ba bang molemo ho feta Basotho? Ke mang ea nang le tokelo ea holokisa litaba tse?

E ‘ngoe ea liqholotso tseo lihoai li tobaneng le tsona ke hore li tlameha ho tobana le tlholisano le lihoai tse kholo tsa linaha tse ling. ‘me motho ha o mametse ha ngata u
tla utloa batho bare hokoalloe lihlahisoa tsa Afrika Boroa malibohong ba tsebe ho rekisa tsa bona empa hona le leano leo Lesotho le le tekenetseng la bolokolohi ba
mmaraka (free market). Hoo e leng qholotso tabeng ena ke hore na Lesotho lena le meeli ea taba ena ea mmaraka o likolohileng hoba rona harea mose re tobana le lipehelo. Qholotso e engoe ke hore Basotho ba bonahala ba se ba sena thahasello e kholo ea lijo thollo.

Motho u bona batho base ba phela bophelo ba lijo tse bobebe tse rekoang li se li hloka ho jeoa feela. E leng hore taba ena ka bo eona ke qholotso. Ke etse mohlala feela;
motho o reka litapole tse halikiloeng le thlapi kapa khoho le senoa mapholi eba ke ha jele. ‘Me mohlala ona o bonts’a hore ha hona lijo thollo mona tse sebelitseng.
‘Me ke le motho nka khothaletsa litharollo tse latelang; Re le lihoai tsa lijo thollo re ka khothaletsa hore re be le Agricultural Marketing Board. ‘me ke eona e ka tsebang hobeha li te so e ithutile hantle hore na lihoai li senyehetsoe hakae tlhahisong ho  hlela lijo li ea maloaleng hobane ha e le ena ea hore lihoai li beheloe lite so ke moloala ao batho ba ona basa tsebeng ho lema le lit’senyehelo tsa temo ke ho phoqa lihoai ruri. Le hore ‘muso u ke u e tse lipehelo khahlanong le lihlahisoa tse rekisoang ke lihoai tse kholo tsa Afrika Boroa tse rekisang ka lithekiso tse kang ke liphallelo empa e le morero oa holia mmaraka oa Basotho ba tsebe hore a lihoai tsa Lesotho
lioe ba tsebe ho rekisa ka lite so tse holimo.
Taba ena e ts’oana leea mohoebi e mong oa likoloi ea kileng a re koloi tsa hae lipalangoa ka chelete e tlase ka matsatsi amang lipalangoa mahala. Eare ha
baneng ba hoebisana le ena baoa ba bang ba baleha moo ea ba o nyolla likoloi tsa hae tsatsi le chabang le le likeng. Hape e le ho fenya mathata ana re tlameha
hoba le mokhoa oa ho rekisa. Re ka khothaletsa lihoai ho ikopanya e le hore ba be le maloala a bona moo batla tseba ho rekisa lihlahisoa tsa bona ho baji ka kotloloho
hobane ha e le Basotho bona lijo ba lihloka. Ba tlameha ba thehe lifeme tse phakejang lijo tsena tsa bona e le hore lijo tsena ba lirekise li se li le maemong a ho jeoa.
Ka hoetsa sena ba tlabe ba fumana chelete e ngata ea lihlahisoa tsa bona kaha methati eohle ea ho sebetsa lijo tseo e e tsoa ke bona. Empa taba ena e hloka chelete e ngata ‘me Basotho ba ka e  hlela feela ha ba ka ba ikopanya. Ba sa ikopanye e le lihoai feela empa le bahoebi ba bang ba Basotho ke e ke ithuti hore lijo thollo lihlokahala
haholo maphelong a rona, ‘me ke hlokometse hore tsela eo Basotho ba leng lesisitheo haholo ho lija ho maphelo a rona a leng tlokotsing haholo.

Ke boikarabello ba rona lihoai ho bona hore re sebetsa le lekala la bophelo ho khothaletsa Basotho ho ja ka thata lijo tsena ka ho ba bont’sa bohlokoa ba tsona le kotsi ea ho ese li je. Ka ho etsa joalo re tla be re haha mmaraka oa rona.  Lesotho le Basotho pele! Ha li hole likoporasi!

 

 

 

 

 

Ho tloha pokellong ea Sesiu ea Vol. 10- No. 4 Oct – Dec 2019

 

Liboka tsa selemo tsa Likoporasi Ka Lebitso  inyane MBM Moshi Tanzania

 

Kajeno ke khahliloe haholo hoore ke arolelane le baikopanyi bohlokoa ba hotsoara liboka tse akaretsang tsa likoporasi. Kaha likoporasi ele mokhatlo ebile ele
likhoebo tsenang le mokhoa oa tsona oa tsebetso, seboka se akaretsang selama likoporasi tsohle hoea ka tsamaisa ea likoporasi ea mma mekhatlo ea likoporasi lefatseng (International Cooperative Alliance), Molao otsamaisang likoporasi Lesotho (Cooperative Act of 2000) eka sita l eona melaoana ea koporasi ka bongoe.
Ntle lehore seboka sena sea tlama, seboetse se molemo koporasing kangoe kaha mona ele moo koporasi ka ngoe e fumanang monyetla o moholo oa ho itlhahloba
hore na entse esebeletsa ho hlela sepheo se e sethehetsoeng eka sita lehona ho hlela litlhoko tsa litho tsa tsona. Ka mehla ha ke buoa le baikopanyi kee kere setsoalle seka kopanya batho empa hafeela sepheo sa kopano e joalo se sena chebelo pele seiphella fela joalo ka mouoane empa hafelo kopano ea batho etlisoa ke sepheo senang le chebelo pele, leha reka qabana tseleng, sepheo sena senang le chebelo pele ke sona se reboelanyang ka mehla.

Ke ka hona holeng bohlokoa hore sebokeng sa koporasi engoe le engoe ho hlahlojoe hoore na efela entse etsamaisoa holatela sepheo. Seboka sa selemo seboetse se molemo koporasing ka bongoe kahamona e le moo litho tsa likoporasi li boetse li etsa moralo oa selemo se ka pele. Ka mehla leeto ha ontso uletsamaya, moo
u hlang u phomola eba u hetla morao na use u tsamaile sebaka se sekae hotsoa moo utlohang teng joale ebe urala leeto la hosane hore na utlo tsamaya joang. Ha
likoporasi litsoere liboka tsena maqalong a selemo tjena, lifumana monyetla o motle oa ho ipelela meoloane eo litlamehang hoore tsebe lie hletse mafelo a selemo.
Boholo ba likoporasi tse saphethahatsang lipehelo tsena tsa ho tsoara liboka tseakaretsang tsa selemo li lutse lioela kaha lise lisa tsamaisoe holatela litebello tsa litho.
Liboka tsena liboetse li molemo hobane ke moo litho libang le monyetla oa ho koala makhalo kapa hona ho etsa lintlafatso tsa melaoana ea tsona. Kahare ho likoporasi
melaoana hae lokisoe ke mang kapa mang ntle le seboka se akaretsang sa selemo. ‘me likomiti tse khethiloeng hase tsona tse joetsang litho hore melaoana etlameha
hofetooa ba kampa ba lieeletsa ‘me qeto ea etsoa ke litho tsa koporasi. Ka selemo sa likete tse peli le metso e leshome le metso e ‘meli keile ka mengoa hoeaba teng sebokeng sa selemo sa koporasi engoe ka hara maseru, engoe ea litaba tseo keng ke ejoetse litho tsa koporasi eo ke hore koporasi hase ea komiti
kea bona ele litho kahona ha ba tlile sebokeng ha batlo mamela ba bang kapa komiti empa batlo qoqa le ho shebisana ka litaba
tsa koporasi ea bona. Ka hona haho mohla komiti e khethiloeng e bang beng ba litho tsa koporasi.

Molao o tsamaisang likoporasi o hlakile hoore komiti ea mokhatlo e khethoa selemo le selemo. Sena se bolela hoore hafela koporasi e sa tsoare seboka
sena selemo le selemo etla iphumana etsamaisoa ke komiti le lengoe lilemo tse peli kapa le hofeta ‘me sena sefa komiti e joalo ho iphumana baentse koporasi thepa ea bona. Sena ha se felle moo fela empa se boeetse sefa komiti e joalo monyetla oa hoiphumana ba sebelisa thepa ea mokhatlo molemong oa eona eseng oa
litho tsa mokhatlo. Boholo ba likoporasi tse oeleng hangata hofeta hanyane ke tsesa tsoareng liboka tsa selemo eka sita lehona ho nchafatsa
likomiti. Kee ke soabe haholo hakeea likopanong tsa likoporasi u fumane obona sefahleho setsoanang lilemo tse leshome kaofela se emetse koporasi e tsoanang.
Sena seetsa hoore motho u ipotse fela hore na koporasi e joalo e sale mokhatlo kapa thepa ea motho. Ke lakaletsa likoporasi tsohle katleho le kholo selemong sena sa
2019. Mohoma Temeng!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *